Tag-arkiv: hund

Hundelegetøj

Hundelegetøj

Hundelegetøj som vi anbefaler

at man bruger, er et stykke snoet tov som kan gi sig rigtig meget, så hunden ikke får nogle ryk når man leger med den, ofte så er de reb man køber alt for hårde, så man er ved at rykke tænder ud på hunden når man leger med den, det sker ikke med disse tov, de kan nemlig gi sig temmelig meget, de er også gode til at træne med sin hund, så er træk-tovet belønningen i stedet for en godbid, dette gør også, at man man får sin hund op i et helt andet tempo, og hunden bliver nemmere at arbejde med.

De findes i størrelser

Ø 20 mm x 200 mm lang pris 10 kr.

Ø 20 mm x 750 mm lang pris 30 kr.

Ø 25 mm x 750 mm pris 40 kr.

Blæksprutte stor model pris 65 kr.

Hundelegetøj

Hundelegetøj

De er håndlavet, så der vil komme flere modeller, de bliver sat på hjemmesiden lige så snart vi har dem.

Afhentes på trænings pladsen

Hundelegetøj til leg og hundetræning
Hundetræning skal være sjovt for hund og ejer og derfor kan brug af hundelegetøj være en sjov og anderledes vinkel på hundetræningen. Hundelegetøjet kan bruges på mange måder i træningen.
F.eks er bolde med tov velegnet til at belønne hunden med sjov trækkeleg, efter nogle veludførte øvelser, hvor der er givet godbidder.
Frisbeen kan bruges som markerings felt i klikkertræningen. Her skal hunden markere med en eller flere poter på frisbeen, som ligger på jorden. Når hunden markerer med poten, klikkes med klikkeren og der gives godbidder.
Du kan også bruge de forskellige aktivitetsspil til hunden som belønning. Måske har du allerede et aktivitetsspil, som er blevet for nemt, eller som ikke tager for lang tid for hunden at finde ud af, men som din hund er super glad for. Dette kan du med fordel bruge i hundetræningen – som belønning. Fyld spillet med godbidder, og stil det på jorden. Lad hunden udføre et par øvelser i hundetræningen og send derefter hunden nu til spillet – som belønning. Din hund vil elske at træne på den nye og legende måde.

ansvarsforsikring hunde

ansvarsforsikring hunde

ansvarsforsikring hunde

ansvarsforsikring hunde: Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af hunde

I medfør af § 8, stk. 3, i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af  26. juni 1969, fastsættes herved efter forhandling med assurandørsocietetet  følgende regler vedrørende pligten til at holde en hund ansvarsforsikret:

§ 1. Forsikringspligten omfatter alle hunde med  undtagelse af hunde, der holdes af statsmyndigheder, statsinstitutioner eller  kommuner. De i § 2, sidste pkt., nævnte forsikringsselskaber dækker under en  hundeansvarsforsikring tillige ansvaret for hvalpe, der ikke er 4 måneder gamle, så længe de forbliver hos moderdyret.
Stk. 2. Forsikringen skal dække personskade på indtil  5.000.000 kr. og tingsskade på indtil 2.000.000 kr. for den ved en enkelt  begivenhed forårsagede skade.
§ 2. Forsikringen skal tegnes i et  forsikringsselskab, der er medlem af »Foreningen af forsikringsselskaber  til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde«. Ethvert  ansvarsforsikringsselskab, der er registreret i overensstemmelse med lov nr.  630 af 23. december 1980 om forsikringsvirksomhed, har adgang til at blive  medlem af foreningen. Ansvarsforsikringsselskaber, der er medlemmer af  foreningen, er forpligtet til at overtage forsikring for enhver  forsikringspligtig, der henvender sig om forsikring til selskabet og vil  underkaste sig selskabets almindelige forsikringsbetingelser.
§ 3. Selskabet skal tegne forsikringen således, at  ethvert erstatningsansvar i forhold til trediemand påhviler selskabet, og at  den omstændighed, at forsikringstageren på noget punkt handler imod eller  ikke efterkommer sine forpligtelser over for selskabet, ikke berettiger dette  til over for en erstatningsberettiget at nægte betaling.
Stk. 2. Såfremt selskabet udbetaler erstatningsbeløbet  til forsikringstageren, sker det på selskabets egen risiko, således at det  over for den erstatningsberettigede er ansvarligt for ethvert tab, som denne  måtte lide ved, at erstatningen som følge heraf ikke måtte komme den  pågældende til gode.
Stk. 3. Har flere skadelidte krav på erstatning i  anledning af samme under forsikringen faldende skade, og overstiger deres  krav tilsammen, hvad selskabet er pligtig at yde, skal de, for så vidt  kravene er anmeldt til selskabet eller på anden måde kommet til dets  kundskab, fyldestgøres forholdsmæssigt.
§ 4. Foreningen af forsikringsselskaber til  overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde har over for  justitsministeret påtaget sig forpligtelse til at erstatte skader, der må  antages forvoldt af ukendt hund, og til – mod regres over for den ansvarlige  – at udrede erstatningsydelsen i tilfælde, hvor skade er forvoldt af en hund,  for hvilken forsikring ikke er tegnet, eller for hvilken forsikring vel er  tegnet, men ophævet af selskabet eller ikke holdt i kraft. Erstatning ydes  ikke ud over de i § 1 angivne beløb. For de i § 1 nævnte hunde, der holdes af  statsmyndigheder m.v., hæfter foreningen dog ikke.
§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober  1984.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 564 af 19.  december 1969 om ansvarsforsikring af hunde.

Der skal være udvidet forsikring på hunde når man går til hundetræning i Vordingborg og Næstved under DKK.